دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
مسئول آموزش دانشكده

نام و نام خانوادگي: پوران آذري
مدرك تحصيلي:
 كارشناس پرستاري
سمت:
 مربي دانشكده پرستاري مامايي، گروه پرستاري، گرايش اتاق عمل 
دانشگاه محل تحصيل كارشناسي:
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1384 

تلفن: 3346691-0381

 3335648-0381  شماره داخلي 316 و 318

 

كارشناسان آموزش دانشكده

1- خانم مهوش سياح، كارشناس آموزشي و دانشجويي

2- خانم بهجت آقابابا، كارشناس آموزشي و دانشجويي

3- صالح كيواني، كارشناس آموزشي و دانشجويي

4- مرضيه رجبي، كارشناس آموزشي و دانشجويي

 
 
نمونه وظايف و مسئوليتها:
 • انجام امور مربوط به صدور تائيديه هاي مدارك تحصيلي براي موسسات وسازمانهاي مختلف
 • نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجوياني كه از طريق مسابقات ورودي پذيرفته مي شوند.
 • كنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول.
 • انجام امور مربوط به اخذ معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول.
 • اعلام وضعيت دانشجوياني كه ترك تحصيل دارند و همچنين فارغ التحصيلان به اداره نظام وظيفه عمومي .
 • ترجمه و ارسال مدارك فارغ التحصيلان به موسسات خارجي با كمك قسمت روابط بين الملل دانشگاه
 • تهيه كاتالوگ دروس براي هر نيمسال تحصيلي
 • ارسال برگ اخطاريه براي آن دسته از دانشجويان كه ميانگين نمرات آنان از حد نصاب مقرردر آيين نامه كمتر باشد
 • امضاي تأئيد مدارك تحصيلي ، گواهي نامه موقت ، دانشنامه ها و ريز نمرات امتحاني فارغ التحصيلان.
 • نظارت بر  حسن اجراي امور مرربوط به صدور تائيديه ها ، دانشنامه ها و گواهي نامه هاي تحصيلي .
 • نظات بر انجام امور مربوط به تغيير رشته دانشجويان ، تشكيل و نگهداري پرونده هاي تحصيلي ، تهيه و  تنظيم گزارشهاي تحصيلي و تهيه وتنظيم ليست نمرات و ريز نمرات و غيره .
 • نظارت بر اجراي صحيح اساسنامه ها ، آيين نامه ها ومقررات آموزشي و برنامه هاي تحصيلي دانشكده ها و موسسات تابعه .
 • انجام ساير امور مربوط.
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/08/01
تعداد بازدید: 3287
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal