دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
مدير گروه

 نام و نام خانوادگي: دكتر هايده حيدري

 مدرك تحصيلي: دكتري پرستاري

سمت: استاديار و عضو هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي، گروه پرستاري اطفال

دانشگاه محل تحصيل كارشناسي: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 

دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
  

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: تدوين استانداردهاي كشوري بخش مراقبت ويژه نوزادان

 

دانشگاه محل تحصيل دكتري: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

عنوان پايان نامه دكتري: تبيين مفهوم تنش والديني در بخش مراقبت ويژه نوزادان: ارائه برنامه مراقبتي با استفاده از مطالعه تركيبي اكتشافي 

 

تلفن : 3335648-0383

Email:haydehheidari@gmail.com

 

 

تاريخچه

 

گروه آموزشي پرستاري بهداشت، روان، اطفال در سال 1365 تاسيس گرديد. اين گروه از ابتداي تاسيس دروس پرستاري بهداشت جامعه، پرستاري اطفال و روان و كارآموزي هاي مربوطه را براي دانشجويان مقطع كارشناسي پرستاري، مامايي و اتاق عمل ارائه نموده است.
اين گروه در حال حاضر6 عضو هيأت علمي دارد كه شامل 1 نفر دانشيار، 2 نفر استاديار و 3 نفر عضو هيأت علمي كارشناسي ارشد مي باشد.

فلسفه گروه آموزشي پرستاري بهداشت، روان، اطفال
آموزش و تربيت دانشجويان توانمند و متعهد و كارآمد در راستاي ارتقاي سطح سلامت جامعه با رويكرد كل نگر در جهت تامين نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مددجويان با تاكيد بر حفظ سلامت روان افراد. همچنين آماده سازي دانشجويان براي مراقبت از افراد در طول زندگي، مشاركت با افراد، خانواده و جوامع به منظور تقويت تندرستي و رفاه. تربيت دانشجويان در راستاي ارتقاي سطح سلامت كودكان و نوزادان جامعه با رعايت رويكرد جامعه نگر در جهت تأمين نيازهاي جسمي، رواني ، اجتماعي و معنوي مرتبط با بيماري هاي كودكان و نوزادان در راستاي ارتقاء كيفيت مراقبت از آنان.

رسالت و اهداف كلي آموزشي گروه آموزشي پرستاري بهداشت، روان، اطفال
تربيت و توانمندسازي دانش آموختگان رشته هاي پرستاري، مامايي و اتاق عمل به ويژه پرستاري جهت ارائه خدمات پرستاري به مددجويان با اختلالات رواني در حيطه هاي مراقبتي و آموزشي، تربيت و توانمند سازي دانش آموختگان رشته هاي پرستاري جهت ارائه خدمات مورد نياز به كودكان و نوزادان جهت تأمين و حفظ ارتقاي سطح سلامت جامعه با تأكيد بر مراقبت خانواده محور، آموزش پرستاراني توانمند و متفكر جهت توسعه سلامتي و رفاه مردم از طريق آموزش بهداشت و مراقبت از گروه هاي آسيب پذير، پاسخ به نيازهاي سلامتي جامعه، آموزش و ارائه راه حل براي مشكلات بهداشتي جامعه
 

هدف كلي آموزشي گروه پرستاري بهداشت، روان، اطفال
تربيت دانش آموختگاني كه قادر باشند به عنوان عضوي از تيم سلامت به ارائه خدمات مراقبتي و بهداشتي، آموزشي، پژوهشي و حمايتي جهت تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت كودك و نوزاد، مددجويان دچار اختلالات رواني بپردازند. همچنين توانايي توسعه سلامتي و رفاه مردم را از طريق آموزش بهداشت داشته باشند.


اهداف آموزشي
1- ايجاد توانايي نظري و عملي در دانشجويان در زمينه ارائه خدمات به كودكان و نوزادان، مددجويان دچار اختلالات رواني و آموزش بهداشت به افراد جامعه
2- استفاده از فن آوري هاي جديد در تدريس و افزايش ميزان دستيابي دانشجويان به اهداف آموزشي تئوري و باليني
3- ارتقاء سلامت كودك ، نوزاد و خانواده با انجام مداخلات لازم در چارچوب مراقبت خانواده محور
4- طرح و برنامه ريزي مراقبت از كودكان و نوزادان بر اساس فرآيند پرستاري و همكاري با ساير اعضاي تيم سلامت در سطوح مختلف و پيشگيري
5- ارزيابي مداوم ميزان پيشرفت فراگيران در رسيدن به اهداف آموزشي گروه از طريق روش هاي نوين ارزشيابي
6- بازنگري محتواي آموزشي و طرح درس هاي مرتبط با واحدهاي آموزشي گروه روان، اطفال و بهداشت.
 


رسالت و اهداف كلي پژوهشي گروه آموزشي پرستاري بهداشت جامعه، اطفال و روان
رسالت پژوهشي:
توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش در بين دانشجويان به منظور گسترش مرزهاي دانش در حوزه سلامت روان و ارتقاء بهداشت روان، جامعه و مراقبت از كودكان از طريق انجام تحقيقات در زمينه بهداشت روان، بهداشت جامعه و پرستاري كودكان و نيز تدارك فرصت هايي جهت ايجاد و توسعه روح مشاركت جمعي در انجام فعاليت هاي پژوهشي در گروه و بين گروهي

اهداف پژوهشي: 
1- ايجاد توانمندي پژوهشي در دانشجويان به منظور مشاركت و همكاري با نظام سلامت و ارتقاء دانش در راستاي آموزش بهداشت جامعه و شناسائي مشكلات مرتبط با سلامتي
2- ارتقاي دانش پرستاري به ويژه روان پرستاري از طريق انجام فعاليت
¬هاي پژوهشي توسط اساتيد و دانشجويان
3- ايجاد توانمندي پژوهشي در دانشجويان به منظور مشاركت و همكاري با نظام سلامت در اجراي پژوهش هاي مربوط به سلامت روان
4- تربيت و آماده
¬سازي دانشجويان و دانش آموختگان پرستاري جهت شناسايي اولويت هاي پژوهشي حوزه سلامت روان، چالش هاي حرفه اي خود، مشكلات و نيازهاي مددجويان، چالش هاي بين بخشي در حوزه سلامت روان، اقدام در راستاي كاهش چالش¬ها و ارائه پيشنهادات مناسب.
5- روز آمد كردن اطلاعات پرستاران به ويژه روانپرستاران از طريق پژوهش در حيطه هاي مختلف بهداشت و سلامت روان
6- تربيت و آماده سازي دانشجويان و دانش آموختگان پرستاري جهت شناسايي اولويت هاي پژوهشي حوزه پرستاري كودكان و نوزادان

رسالت و اهداف كلي گروه آموزشي پرستاري روان، اطفال و بهداشت جامعه در عرصه خدمات باليني
رسالت باليني:
تربيت دانش آموختگان پرستاري داراي مهارت
¬هاي باليني به منظور ارائه خدمات روانپرستاري به تمامي اقشار جامعه در سه سطح پيشگيري و نيز پرورش بينش و نگرش مثبت در دانشجويان نسبت به حرفه خود، تربيت دانشجوياني آشنا با سيستم عرضه خدمات تخصصي و باليني در سه سطح پيشگيري ومراقبت از سلامتي بر اساس محوريت پيشگيري در ابعاد جسمي، روحي ، اجتماعي و معنوي و نيز تربيت دانش آموختگان پرستاري با كسب مهارت هاي باليني به منظور ارائه مراقبت هاي پرستاري به كودكان و نوزادان

اهداف باليني:
1) ارتقاء مهارت هاي باليني دانشجويان در راستاي ارائه مراقبت هاي پرستاري به مددجويان دچار اختلالات رواني، مراقبت از كودكان و نوزادان و ارائه آموزش بهداشت به افراد جامعه
2) ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي به اقشار مختلف مردم به منظور دستيابي به سلامتي
 
3) ارتقاء بهبود مهارت هاي باليني دانشجويان در بالين و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنان
4) ارتقاء ارائه خدمات باليني به مددجويان از طريق توسعه و بهبود آموزش باليني فراگيران
5) برنامه ريزي و اجراي آموزش علمي و عملي و دوره هاي مشاهده
¬گري در مراكز آموزشي دنيا
6) شناسايي موانع كسب مهارت هاي باليني و برنامه ريزي جهت رفع موانع
7) ارتقاء ارائه خدمات باليني به مددجويان از طريق توسعه و بهبود آموزش باليني مناسب به دانشجويان پرستاري.

8)آشنا ساختن مددجويان و خانواده ها با مفاهيم اساسي سلامتي و بيماري در حوزه سلامت روان، راهكارهاي پيشگيري از بروز بيماري هاي رواني، درمان و بازتواني بيماري ها در جامعه


 

تاریخ به روز رسانی: 1398/05/21
تعداد بازدید: 3791
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal