دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۹/۱۴
اساتيد مشاور
مسئول اساتيد مشاور

آقاي يوسف اصلاني(عضو هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي، گروه اتاق عمل)

ليست اساتيد مشاور دانشكده پرستاري و مامايي

شرح وظايف استاد مشاور:

1) تسلط استاد مشاور به كليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي آموزشي، رفاهي، فرهنگي، اجتماعي، پژوهشي و مشاوره، و آگاه بودن به وظايف و اختيارات خود.
2) توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهاي مختلف دانشگاه و مكان هاي مختلف شهر محل تحصيل.
3) آشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و انضباطي.
4) تشكيل پرونده براي دانشجويان (با رعايت محرمانه بودن) كه حاوي اطلاعات ذكر شده در فايل فرآيند عملكرد باشد.
5) ارائه مشاوره هاي لازم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و آماده سازي وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده.
6) هدايت و برنامه ريزي درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روش هاي صحيح مطالعه و ترغيب به حضور در فعاليت هاي فوق برنامه علمي و فرهنگي.
7) بررسي و تاييد كليه فرم هاي انتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقالي، جابجايي و حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي، حذف كليه دروس اخذ شده در يك نيمسال.
8) ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته، حال و پيگيري آن در آينده .
9) شناخت استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو و كمك به شكوفايي منطقي آنها و معرفي دانشجويان موفق در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به مسئولين دانشكده و EDC
10) مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربيات به دانشجو جهت اخذ تصميم مناسب و تقويت روحيه خود تصميمي دانشجو.
11) بررسي و شناسايي مسائل و عوامل موثر بر روند تحصيلي دانشجو)عوامل اقتصادي، عاطفي، رواني، اجتماعي و فرهنگي( و ارجاع دانشجو به مراكز مربوطه و كمك در جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي هاي دانشجو.
12) توجه به شرايط محيطي، خانوادگي و تحصيلي دانشجو و مشورت با صاحبنظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات دانشجو.
13) اطلاع به خانواده دانشجو در زمينه مشكلات وي و مشاوره با آنان درصورت لزوم (لازمست در اين خصوص استاد مشاور تبحر لازم را از طريق گذراندن دور ه هاي آموزشي كسب نمايد).
14) اعلام مشكلات دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور دانشكده به مدير گروه مربوط يا معاونت آموزشي دانشكده.
15) معرفي دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتيد مشاور به واحدهاي مختلف دانشگاه از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشند.
16) شركت استاد مشاور در گردهمايي و كارگاه هاي توجيهي و آموزشي و جلسات مربوط به استادان مشاور.
17) شركت استاد مشاور در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و در هر نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد.
18) تهيه گزارش عملكرد و ارائه به مسئول اساتيد مشاور دانشكده در پايان هر نيمسال تحصيلي.

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/19
تعداد بازدید: 1028
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal