دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر
عناوين پايان نامه ها

 


شماره

 

نام و نام

خانوادگي

استاد راهنما

اساتيد مشاور

عنوان

تاريخ دفاع پايان نامه

جهت مشاهده چكيده پايان نامه كليك نماييد.

1

حجت الله ميرزاخاني

دكتر هايده حيدري

 

دكتر علي حسن پورفاطمه دريس

مقايسه تاثر دهانشويه ارتودنتال و كلرهگزيدين بر بهداشت دهان بيماران اينتوبه بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه

 

 

96/3/3

 

چكيده

2

مريم احمدي

آقاي دكتر حسن پور

آقاي دكتر سليمان خيري-دكتر صولتي

تاثير  برنامه  خود مراقبتي مبتني برنيازبر  كيفيت زندگي و اميد به زندگي در مبتلايان به HIV در استان اصفهان

 

96/3/30

 

چكيده

 

3

رحمت اله كرديزدي

دكتر رضا مسعودي

دكتر شهرام اعتمادي فر دكتر مسعود لطفي زاده دكتر سليمان خيري

تاثير برنامه توانمند سازي بر مبناي الگوي فرانظريه اي بر سواد سلامت بيماران همودياليزي

 

96/6/21

 

 

چكيده

 

 

4

مريم  حيدري

آقاي دكترشهرام اعتمادي فر

آقاي دكتر رضا مسعودي دكتر سليمان خيري

بررسي تاثير مراقبت خانواده محور بربارمراقبتي،استرس، اضطراب،افسردگي مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به صرع

 

96/6/27

 

چكيده

 

5

 

 

 

فريبا كبيري

 

 

 

آقاي دكتر حسن پور

 فاطمه دريس دكترمحمود رفيعيان

مقايسه تاثير رايحه درماني و ماساژ بر درد، خستگي و خشكي  صبحگاهي بيماران استئوآرتريت زانو

 

96/7/4

 

چكيده

 

6

طوبي حسني

دكتر حسن پور

دكتر اعتمادي فر- فاطمه دريس- دكتر كياوش فكري ابراهيم بني طالبي

تاثير ورزش هوازي در اب بر كيفيت زندگي و پارامترهاي خوني بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور

 

96/7/5

 

چكيده

 

7

اسماعيل شفيعي

آقاي دكتر اعتمادي فر

آقاي دكتر مسعودي-دكتر علي احمدي

بررسي ميزان اثر بخشي برنامه ترخيص طراحي شده بر خودكارآمدي،اضطراب، و طول مدت بستري بيماران  تعويض دريچه قلب

 

 

96/7/11

 

چكيده

 

8

فاطمه قاسمي

دكتر رضا مسعوي

دكتر علي احمدي-دكتر اعتمادي فر

بررسي تاثير الگوي توانمند سازي خانواده محور بر سواد سلامت و خودكارآمدي افراد مبتلا به ديابت تيپ2

 

 

 

96/7/25

 

چكيده

 

9

محمد اسماعيل بيگي

دكتر شهرام  اعتمادي فر

دكتر مسعودي- دكتر سدهي

بررسي تاثير بكارگيري شبيه سازي باليني بر ميزان استرس ،اضطراب وعلائم هموديناميك بيماران كانديد انژيو گرافي

 

96/7/29

 

چكيده

 

10

فاطمه سيفي

دكتر فاطمه علي اكبري

 

 

دكتر فرشته آيين-  فاطمه دريس

بررسي تاثير مداخله ي تنفسي بر اضطراب و شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران همودياليزي

 

96/9/21

 

چكيده

 

11

رضا محمدي

دكتر رضا مسعودي

دكتر اعتمادي فر- دكتر علي احمدي

بررسي تأثير برنامه توانمند سازي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر فعاليت معمول روزانه، خودكارآمدي و خشنودي درك شده مبتلايان به سندرم حاد كرونري

 

 

96/11/2

 

چكيده

 

12

بتول عليدوست

دكتر مهري دوستي

خانم كبري نوريان- دكتر زهرا طيبي

تبيين چالش هاي ملاقات بيمار و راهكار هاي غلبه بر آن در بخش مراقبت هاي ويژه

 

 

96/11/8

 

چكيده

 

13

زهرا احمدي

دكتر شهلا ابوالحسني

آقاي هاشمي نيا-دكتر سليمان خيري

مقايسه تأثير برنامه چندرسانه اي و كتابچه آموزشي بر خودكارآمدي وعزت نفس افراد مبتلا به سندرم كرونري حاد

 

96/11/11

 

چكيده

 

14

فرنگيس حيدري

دكتر مهري دوستي

خانم نوريان

تبيين تجارب خانواده ي افراد داراي تغذيه ي لوله اي  آنترال در منزل

 

96/11/11

 

چكيده

 

15

زهرا قاسمي

آقاي هاشمي نيا

دكتر ارسلان خالدي فر- دكتر شهريار صالحي- دكتر مرتضي سدهي

بررسي تأثير ماساژ دست و پا بر سطح اضطراب و علائم حياتي بيماران  مبتلا به سندرم كرونري حاد

 

97/2/4

 

چكيده

 

 

رديف

شماره

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع پايان نامه

عنوان

كليد واژه

چكيده

1

13971

زهرا قاسمي

4/2/97

بررسي تأثير ماساژ دست و پا  بر سطح اضطراب و علائم حياتي بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد

سندرم كرونري حاد، ماساژ سطحي دست و پا ، اضطراب، علائم حياتي

R

2

13972

ايمان رييس زاده

4/4/97

بررسي تاثير برنامه خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ميزان خستگي و كيفيت زندگي افراد مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه

مدل خود‌مراقبتي اورم، خستگي، كيفيت زندگي، بيماري مزمن انسدادي ريه

R

3

13973

رضا سعيدي

26/4/97

مقايسه تاثير چاي وارنگ بو و چاي بابونه بر شدت درد، اضطراب و رضايت از مديريت درد در بيماران تحت جراحي ارتوپدي اندام تحتاني در بخش هاي ارتوپدي مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني شهركرد

درد، اضطراب، رضايت از مديريت درد، وارنگ¬بو، بابونه

R

4

13974

منيژه ترابي

20/6/97

بررسي تاثير برنامه ي خود مراقبتي،مبتني بر الگوي توانمندسازي خانواده محور بركيفيت زندگي و فعاليتهاي روزمره ي زندگي بيماران داراي ضربان ساز دائمي قلب

خود مراقبتي، الگوي توانمندسازي خانواده‌محور، كيفيت زندگي، فعاليت‌هاي روزمره زندگي، بيماران داراي ضربان‌ساز دائم

R

5

13975

فاطمه تاجگردون

4/7/97

مقايسه تاثير رايحه درماني با اسانس بهارنارنج و موسيقي درماني بر اضطراب و برخي علايم حياتي افراد كانديداي آنژيوگرافي غير اورژانسي عروق كرونر

اضطراب، موسيقي‌درماني، رايحه‌درماني با اسانس بهارنارنج، آنژيوگرافي عروق كرونر

R

6

13976

مريم محرابي

10/7/97

بررسي تأثير توانمندسازي روان‌شناختي بر استرس شغلي، تعهد حرفه‌اي و خودكارآمدي پرستاران شاغل در بخش اورژانس

توانمندسازي روان‌شناختي، استرس شغلي، تعهد حرفه¬اي، خودكارآمدي، پرستار بخش اورژانس

R

7

13977

زهرا عباسي

10/7/97

بررسي تأثير مدل مراقبتي خانواده محور بر سطح سواد سلامت وكيفيت خواب بيماران بعد از عمل جراحي باي پس عروق كرونر

مدل مراقبتي خانواده محور، سواد سلامت، كيفيت خواب، جراحي باي‌پس عروق كرونر

R

8

13978

ليلا ابراهيمي

11/7/97

بررسي تاثير مداخله خانواده محور به روش پيام كوتاه بر اميد به زندگي، كيفيت زندگي و خودكارآمدي بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد

انفاركتوس حاد ميوكارد، سرويس پيام كوتاه، اميد به زندگي، كيفيت زندگي، خودكارآمدي

R

9

13979

افسانه فاضل

11/7/97

مقايسه تاثير اطلاع رساني با تلفن همراه و برد الكترونيكي بر اضطراب ،استرس و مهارت هاي مقابله اي خانواده هاي بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر

اطلاع‌رساني، تلفن همراه، بردالكتريك، اضطراب، استرس، مهارت¬هاي مقابله¬اي، خانواده، جراحي پيوند عروق كرونر

R

10

139710

كبري ظاهري

18/7/97

بررسي ميزان اثربخشي برنامه شادماني فوردايس بر كيفيت خواب، سلامت معنوي و درد افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

برنامه شادماني فوردايس، سلامت معنوي، كيفيت خواب، درد، مولتيپل اسكلروزيس

R

11

139711

مرضيه وزيري

18/7/97

مقايسه تأثير ژل كندر و پانسمان هيدروكلوئيد در ترميم زخم فشاري 2و3 در بيماران بستري بيمارستان شهيد فقيهي شيراز

زخم بستر، كندر، ژل، پانسمان هيدروكلوئيد

R

12

139712

معصومه قايد اميني

30/10/97

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سبك‌ تصميم‌گيري با صلاحيت پرستاران در پاسخ به بلايا و ارائه‌ي راهكار مناسب مبتني بر نتايج

هوش هيجاني، سبك‌ تصميم‌گيري، صلاحيت پرستاري در بلايا، پرستار، بلاء

R

13

139713

مجتبي اسماعيليان

30/10/97

بررسي تأثير مراقبت پرستاري مبتني بر الگوي سازگاري روي بر كيفيت زندگي و خستگي بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر قلب

مدل سازگاري روي، خستگي، كيفيت زندگي، جراحي پيوند عروق كرونر

R

14

139714

سارا حدادزاده

11/6/97

بررسي تأثير پيامهاي صوتي مبتني بر روانشناسي مثبتنگر بر متغيرهاي رواني بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد

اضطراب، افسردگي، اميد، عاطفه مثبت، خوشبيني، روانشناسي مثبتنگر، سندرم حاد

كرونري

R

pasting

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/06/26
تعداد بازدید: 474
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

تاریخ بروز رسانی 1398/07/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal