دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۸/۸
ليست پايان نامه هاي دفاع شده سال 1398

عناوين پايان نامه ها سال 99-98

 

رديف

 

 

شماره

 

  نام و نام

خانوادگي

 

استاد راهنما

 

اساتيد مشاور

 

عنوان

 

تاريخ دفاع پايان نامه

جهت مشاهده چكيده پايان نامه كليك نماييد.

1

13981

سيامك بهرامي

دكتر علي حسن پور

دكتر شهريار صالحي

دكتر حنيفه گنجي

دكتر مرتضي سدهي

بررسي تأثير برنامه خود مديريتي مبتني بر مدل پنج‌آ بر كيفيت زندگي و خودكارآمدي بيماران مبتلا به سكته قلبي

05/04/1398

چكيده

 

2

13982

سحر چعبي پور

دكتر شهرام اعتمادي فر

دكتر شبانيان

خانم كبري نوريان

دكتر مرتضي سدهي

تأثير پوزيشن متفاوت بر تعيين كلاس مالامپاتي اصلاح‌شده به‌منظور پيش‌بيني دشواري تهويه با ماسك و درجه‌بندي لارنگوسكوپي و لوله‌گذاري دشوار در بيماران كانديد جراحي مراجعه‌كننده به بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 1397

15/04/1398

چكيده

 

3

13983

سميرا عباسي

دكتر رضا مسعودي

دكتر ليلي ربيعي

دكتر كوروش شهبازي

تأثير برنامه جرأت‌ورزي بر شايستگي باليني،تاب آوري وتصميم گيري باليني پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه

22/04/1398

چكيده

 

4

13984

معصومه تركي

دكتر هايده حيدري

دكتر ليلا ربيعي

خانم كبري نوريان

دكتر مرتضي سدهي

دكتر حجت السلام جعفري

مقايسه­ي تأثير دو روش انحراف­فكر و دعا بر شدت درد و اضطراب در بيماران تحت سنگ­شكني برون­اندامي در بخش سنگ­شكني مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني شهركرد

29/4/1398

چكيده

 

5

13985

فريبا موسوي

دكتر فاطمه علي اكبري

دكتر ليلي ربيعي

طراحي و ارزشيابي برنامه‌ي ارتقاء دهنده‌ي سلامت بر مبناي مدل پرسيد- پروسيد بر رفتارهاي خودمراقبتي و كيفيت زندگي بيماران تحت‌درمان با همودياليز

30/04/1398

چكيده

 

6

13986

سليمه رييسي

دكتر رضا مسعودي

دكتر هايده حيدري

خانم نسرين فروزنده

دكتر مرتضي سدهي

بررسي تأثير برنامه‌ي آرام‌سازي پيشرونده‌ي عضلاني و آرام‌سازي بنسون بر تصميم‌گيري باليني و هوش هيجاني پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه

 

 

31/04/1398

چكيده

 

7

13987

محسن موسايي

دكتر شهريار صالحي

دكتر علي حسن پور

دكتر ارسلان خالدي فر

فاطمه دريس

حسابرسي رعايت استانداردهاي مراقبت‌هاي پرستاري بر اساس استانداردهاي تدوين شده موجود در بيماران تحت آنژيوگرافي عروق كرونر مراجعه‌كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان‌ هاجر شهركرد

9/6/1398

چكيده

 

8

13988

صديقه لله گاني

دكتر رضا مسعودي

دكتر فاطمه علي اكبري

دكتر سليمان خيري

بررسي اثربخشي برنامه توانمندسازي ايمني بيمار با رويكرد تجزيه وتحليل خطاهاي بالقوه بيمارستاني بر فرهنگ ايمني وتعهد حرفه اي در پرستاران بخش هاي ويژه

 

11/06/1398

چكيده

 

9

13989

كبري محمدي

آقاي حسينعلي مهرعليان

دكتر شهلا ابوالحسني

دكتر سليمان خيري

فاطمه آقابزرگي

بررسي تأثير برنامه مبتني بر مدل سازگاري روي بر سلامت عمومي و مهارت مقابله‌اي فرزندان افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

16/6/1398

چكيده

 

10

139810

ليلا موسويان

دكتر شهريار صالحي

دكتر كمال صولتي

دكتر علي حسن پور

خانم دريس

تأثير مداخله‌شناختي - رفتاري مبتني بر اصلاح سبك زندگي بر كسر تخليه قلب و فعاليت فيزيكي و سبك زندگي در بيماران پس از عمل جراحي عروق كرونر

17/6/1398

چكيده

 

11

139811

زهرا موسويان

دكتر فاطمه علي اكبري

دكتر رضا مسعودي

دكتر سليمان خيري

دكتر رستم‌اسفندياري

بررسي تأثير برنامه خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر كيفيت خواب، فعاليت روزانه زندگي و ادم اندام تحتاني در بيماران جراحي باي‌پس عروق كرونري

17/6/1398

چكيده

 

12

139812

معصومه محمدپور

آقاي سيد محمدعلي هاشمي­ نيا

 

دكتر شير محمدداودوند

دكتر مرتضي سدهي

دكتر سيد يحيي كاظمي شيخ شباني

دكتر ارسلان‌خالدي‌فر

مقايسه تأثير موسيقي بي كلام و آواي قرآن بر كيفيت خواب و اضطراب بيماران بستري در بخش سي سي يو

23/6/1398

چكيده

 

13

139813

سهيلا بني طالبي

دكتر رضا مسعودي

آقاي دكتر شهرام اعتمادي فر

آقاي دكتر سليمان خيري

تأثير اجراي برنامه خود مديريتي بر بار مراقبتي، خودكارآمدي و عزت نفس مراقبين خانوادگي افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

26/6/1398

چكيده

 

14

139814

خداكرم رحيمي

دكتر شهريارصالحي تالي

دكتر علي حسن پور

 

دكتر حسين صفي ده نائيني

اثربخشي مداخلات آموزشي مبتني بر مدل مراقبت مشاركتي بر تبعيت از درمان وشاخص‌هاي آزمايشگاهي در بيماران نارسايي مزمن كليه تحت درمان با همودياليز

2/7/1398

چكيده

 

16

139815

ژاله كورآوند

دكتر فرشته آيين

دكتر عباس عبادي

دكتر قاسم يادگارفر

بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي نسخه فارسي مقياس تصميم‌گيري باليني در پرستاران (CDMNS)

3/7/1398

چكيده

 

17

139816

زهراسعيدي

دكتر رضا مسعودي

دكتر شهلا ابوالحسني

دكتر سليمان خيري

دكتر حسن رجبي

بررسي تاثير مداخله ارگونومي بر فرسودگي شغلي و تاب­آوري پرستاران شاغل در بيمارستان شهداي لردگان

10/7/1398

چكيده

 

17

139817

فرشاد سليماني

دكتر شهريار صالحي تالي

دكتر علي حسن پور

دكتر زهرا حبيبي

دكتر سليمان خيري

تاثير الگوي توانمندسازي خانواده محور بر خودكارآمدي،كيفيت خواب و خستگي افراد مبتلا به بيماري مزمن اتنسدادي ريه

14/7/1398

چكيده

 

18

139818

رويا تقي زاده

دكتر فاطمه علي‌اكبري

 

دكتر ليلي ربيعي

 فاطمه دريس

تاثير برنامه مداخله‌اي مبتني بر الگوي ارتقاء سلامت پندر

 بر روي فعاليت‌هاي روزمره زندگي در بيماران

فلج نخاعي در شهركرد

16/7/1398

چكيده

 

19

139819

هادي حاتمي

دكتر علي حسن پور

دكتر شهريار صالحي تالي

دكتر حنيفه گنجي

دكتر مسعود لطفي‌زاده

بررسي تأثير مداخله مبتني بر الگوي بزنف بر كيفيت زندگي و تبعيت از درمان در بيماران مبتلا به سكته قلبي

 

17/7/1398

چكيده

 

20

139820

فريبا رستمي

دكتر هايده حيدري

دكتر رضا مسعودي

تدوين استانداردهاي مراقبتي پرستاري ملي پيشگيري از امبولي ريه در بيماران معرض خطر

20/7/98

چكيده

21

139821

فاطمه بني طالبي

دكتر علي حسن پور

دكتر شهريار صالحي

دكتر اكبر سليماني

دكتر سليمان خيري

اثربخشي اجراي برنامه تمرينات تنفسي مبتني بر روش بازخورد محور برسطح تنگي نفس،آزمون راه رفتن شش دقيقه اي وFEV1% بيماران مزمن انسدادي ريه

23/9/98

چكيده

22

139822

عباس صفيان

دكتر شيرمحمد داوودوند

دكتر رضا مسعودي

دكتر مرتضي سدهي

دكتر شهرام طهماسبيان دكتر ناهيد جيواد

تأثير برنامه خودمراقبتي مبتني بر برنامه كاربردي موبايل بر اختلالات حركتي و فعاليت‌هاي روزمره زندگي افراد مبتلا به مولتيپل‌اسكلروزيس

27/9/98

چكيده

23

139823

زينب صديقي

دكتر شهرام اعتمادي فر

دكتر رضا مسعودي

دكتر مرتضي سدهي

بررسي تأثير برنامه مبتني بر تكنيك SBARبر فرهنگ ايمني بيمار و تصميم گيري باليني در پرستاران بخش مراقبت ويژه

15/10/98

چكيده

24

139824

فروزان محمد علي پور

آقاي هاشمي نيا

دكتر شيرمحمد داودوند

دكتر يحيي كاظمي

دكتر مرتضي سدهي

مقايسه تاثير موسيقي بي كلام و آواي قرآن بر كيفيت خواب و اضطراب بيماران بستري در بخش سي سي يو

23/6/1398

چكيده

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/06/17
تعداد بازدید: 146
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-