دانشکده پرستاری مامایی
۱۳۹۹/۸/۱۱
پايان نامه ها

عناوين دفاع شده تا پايان نيم سال اول99-98 


شماره

 

نام و نام

خانوادگي

استاد راهنما

اساتيد مشاور

عنوان

تاريخ دفاع پايان نامه

جهت مشاهده چكيده پايان نامه كليك نماييد.

1

حجت الله ميرزاخاني

دكتر هايده حيدري

 

دكتر علي حسن پورفاطمه دريس

مقايسه تاثر دهانشويه ارتودنتال و كلرهگزيدين بر بهداشت دهان بيماران اينتوبه بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه

 

 

96/3/3

 

چكيده

2

مريم احمدي

آقاي دكتر حسن پور

آقاي دكتر سليمان خيري-دكتر صولتي

تاثير  برنامه  خود مراقبتي مبتني برنيازبر  كيفيت زندگي و اميد به زندگي در مبتلايان به HIV در استان اصفهان

 

96/3/30

 

چكيده

 

3

رحمت اله كرديزدي

دكتر رضا مسعودي

دكتر شهرام اعتمادي فر دكتر مسعود لطفي زاده دكتر سليمان خيري

تاثير برنامه توانمند سازي بر مبناي الگوي فرانظريه اي بر سواد سلامت بيماران همودياليزي

 

96/6/21

 

 

چكيده

 

 

4

مريم  حيدري

آقاي دكترشهرام اعتمادي فر

آقاي دكتر رضا مسعودي دكتر سليمان خيري

بررسي تاثير مراقبت خانواده محور بربارمراقبتي،استرس، اضطراب،افسردگي مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به صرع

 

96/6/27

 

چكيده

 

5

 

 

 

فريبا كبيري

 

 

 

آقاي دكتر حسن پور

 فاطمه دريس دكترمحمود رفيعيان

مقايسه تاثير رايحه درماني و ماساژ بر درد، خستگي و خشكي  صبحگاهي بيماران استئوآرتريت زانو

 

96/7/4

 

چكيده

 

6

طوبي حسني

دكتر حسن پور

دكتر اعتمادي فر- فاطمه دريس- دكتر كياوش فكري ابراهيم بني طالبي

تاثير ورزش هوازي در اب بر كيفيت زندگي و پارامترهاي خوني بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور

 

96/7/5

 

چكيده

 

7

اسماعيل شفيعي

آقاي دكتر اعتمادي فر

آقاي دكتر مسعودي-دكتر علي احمدي

بررسي ميزان اثر بخشي برنامه ترخيص طراحي شده بر خودكارآمدي،اضطراب، و طول مدت بستري بيماران  تعويض دريچه قلب

 

 

96/7/11

 

چكيده

 

8

فاطمه قاسمي

دكتر رضا مسعوي

دكتر علي احمدي-دكتر اعتمادي فر

بررسي تاثير الگوي توانمند سازي خانواده محور بر سواد سلامت و خودكارآمدي افراد مبتلا به ديابت تيپ2

 

 

 

96/7/25

 

چكيده

 

9

محمد اسماعيل بيگي

دكتر شهرام  اعتمادي فر

دكتر مسعودي- دكتر سدهي

بررسي تاثير بكارگيري شبيه سازي باليني بر ميزان استرس ،اضطراب وعلائم هموديناميك بيماران كانديد انژيو گرافي

 

96/7/29

 

چكيده

 

10

فاطمه سيفي

دكتر فاطمه علي اكبري

 

 

دكتر فرشته آيين-  فاطمه دريس

بررسي تاثير مداخله ي تنفسي بر اضطراب و شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران همودياليزي

 

96/9/21

 

چكيده

 

11

رضا محمدي

دكتر رضا مسعودي

دكتر اعتمادي فر- دكتر علي احمدي

بررسي تأثير برنامه توانمند سازي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر فعاليت معمول روزانه، خودكارآمدي و خشنودي درك شده مبتلايان به سندرم حاد كرونري

 

 

96/11/2

 

چكيده

 

12

بتول عليدوست

دكتر مهري دوستي

خانم كبري نوريان- دكتر زهرا طيبي

تبيين چالش هاي ملاقات بيمار و راهكار هاي غلبه بر آن در بخش مراقبت هاي ويژه

 

 

96/11/8

 

چكيده

 

13

زهرا احمدي

دكتر شهلا ابوالحسني

آقاي هاشمي نيا-دكتر سليمان خيري

مقايسه تأثير برنامه چندرسانه اي و كتابچه آموزشي بر خودكارآمدي وعزت نفس افراد مبتلا به سندرم كرونري حاد

 

96/11/11

 

چكيده

 

14

فرنگيس حيدري

دكتر مهري دوستي

خانم نوريان

تبيين تجارب خانواده ي افراد داراي تغذيه ي لوله اي  آنترال در منزل

 

96/11/11

 

چكيده

 

15

زهرا قاسمي

آقاي هاشمي نيا

دكتر ارسلان خالدي فر- دكتر شهريار صالحي- دكتر مرتضي سدهي

بررسي تأثير ماساژ دست و پا بر سطح اضطراب و علائم حياتي بيماران  مبتلا به سندرم كرونري حاد

 

97/2/4

 

چكيده

 

 

رديف

شماره

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع پايان نامه

عنوان

كليد واژه

چكيده

1

13971

زهرا قاسمي

4/2/97

بررسي تأثير ماساژ دست و پا  بر سطح اضطراب و علائم حياتي بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد

سندرم كرونري حاد، ماساژ سطحي دست و پا ، اضطراب، علائم حياتي

R

2

13972

ايمان رييس زاده

4/4/97

بررسي تاثير برنامه خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر ميزان خستگي و كيفيت زندگي افراد مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه

مدل خود‌مراقبتي اورم، خستگي، كيفيت زندگي، بيماري مزمن انسدادي ريه

R

3

13973

رضا سعيدي

26/4/97

مقايسه تاثير چاي وارنگ بو و چاي بابونه بر شدت درد، اضطراب و رضايت از مديريت درد در بيماران تحت جراحي ارتوپدي اندام تحتاني در بخش هاي ارتوپدي مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني شهركرد

درد، اضطراب، رضايت از مديريت درد، وارنگ¬بو، بابونه

R

4

13974

منيژه ترابي

20/6/97

بررسي تاثير برنامه ي خود مراقبتي،مبتني بر الگوي توانمندسازي خانواده محور بركيفيت زندگي و فعاليتهاي روزمره ي زندگي بيماران داراي ضربان ساز دائمي قلب

خود مراقبتي، الگوي توانمندسازي خانواده‌محور، كيفيت زندگي، فعاليت‌هاي روزمره زندگي، بيماران داراي ضربان‌ساز دائم

R

5

13975

فاطمه تاجگردون

4/7/97

مقايسه تاثير رايحه درماني با اسانس بهارنارنج و موسيقي درماني بر اضطراب و برخي علايم حياتي افراد كانديداي آنژيوگرافي غير اورژانسي عروق كرونر

اضطراب، موسيقي‌درماني، رايحه‌درماني با اسانس بهارنارنج، آنژيوگرافي عروق كرونر

R

6

13976

مريم محرابي

10/7/97

بررسي تأثير توانمندسازي روان‌شناختي بر استرس شغلي، تعهد حرفه‌اي و خودكارآمدي پرستاران شاغل در بخش اورژانس

توانمندسازي روان‌شناختي، استرس شغلي، تعهد حرفه¬اي، خودكارآمدي، پرستار بخش اورژانس

R

7

13977

زهرا عباسي

10/7/97

بررسي تأثير مدل مراقبتي خانواده محور بر سطح سواد سلامت وكيفيت خواب بيماران بعد از عمل جراحي باي پس عروق كرونر

مدل مراقبتي خانواده محور، سواد سلامت، كيفيت خواب، جراحي باي‌پس عروق كرونر

R

8

13978

ليلا ابراهيمي

11/7/97

بررسي تاثير مداخله خانواده محور به روش پيام كوتاه بر اميد به زندگي، كيفيت زندگي و خودكارآمدي بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد

انفاركتوس حاد ميوكارد، سرويس پيام كوتاه، اميد به زندگي، كيفيت زندگي، خودكارآمدي

R

9

13979

افسانه فاضل

11/7/97

مقايسه تاثير اطلاع رساني با تلفن همراه و برد الكترونيكي بر اضطراب ،استرس و مهارت هاي مقابله اي خانواده هاي بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر

اطلاع‌رساني، تلفن همراه، بردالكتريك، اضطراب، استرس، مهارت¬هاي مقابله¬اي، خانواده، جراحي پيوند عروق كرونر

R

10

139710

كبري ظاهري

18/7/97

بررسي ميزان اثربخشي برنامه شادماني فوردايس بر كيفيت خواب، سلامت معنوي و درد افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

برنامه شادماني فوردايس، سلامت معنوي، كيفيت خواب، درد، مولتيپل اسكلروزيس

R

11

139711

مرضيه وزيري

18/7/97

مقايسه تأثير ژل كندر و پانسمان هيدروكلوئيد در ترميم زخم فشاري 2و3 در بيماران بستري بيمارستان شهيد فقيهي شيراز

زخم بستر، كندر، ژل، پانسمان هيدروكلوئيد

R

12

139712

معصومه قايد اميني

30/10/97

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سبك‌ تصميم‌گيري با صلاحيت پرستاران در پاسخ به بلايا و ارائه‌ي راهكار مناسب مبتني بر نتايج

هوش هيجاني، سبك‌ تصميم‌گيري، صلاحيت پرستاري در بلايا، پرستار، بلاء

R

13

139713

مجتبي اسماعيليان

30/10/97

بررسي تأثير مراقبت پرستاري مبتني بر الگوي سازگاري روي بر كيفيت زندگي و خستگي بيماران تحت جراحي پيوند عروق كرونر قلب

مدل سازگاري روي، خستگي، كيفيت زندگي، جراحي پيوند عروق كرونر

R

14

139714

سارا حدادزاده

11/6/97

بررسي تأثير پيامهاي صوتي مبتني بر روانشناسي مثبتنگر بر متغيرهاي رواني بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد

اضطراب، افسردگي، اميد، عاطفه مثبت، خوشبيني، روانشناسي مثبتنگر، سندرم حاد

كرونري

R

 
 

 

رديف

 

 

شماره

 

  نام و نام

خانوادگي

 

استاد راهنما

 

اساتيد مشاور

 

عنوان

 

تاريخ دفاع پايان نامه

جهت مشاهده چكيده پايان نامه كليك نماييد.

 

1

13981

سيامك بهرامي

دكتر علي حسن پور

دكتر شهريار صالحي

دكتر حنيفه گنجي

دكتر مرتضي سدهي

بررسي تأثير برنامه خود مديريتي مبتني بر مدل پنج‌آ بر كيفيت زندگي و خودكارآمدي بيماران مبتلا به سكته قلبي

05/04/1398

چكيده

 

 

2

13982

سحر چعبي پور

دكتر شهرام اعتمادي فر

دكتر شبانيان

خانم كبري نوريان

دكتر مرتضي سدهي

تأثير پوزيشن متفاوت بر تعيين كلاس مالامپاتي اصلاح‌شده به‌منظور پيش‌بيني دشواري تهويه با ماسك و درجه‌بندي لارنگوسكوپي و لوله‌گذاري دشوار در بيماران كانديد جراحي مراجعه‌كننده به بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 1397

15/04/1398

چكيده

 

 

3

13983

سميرا عباسي

دكتر رضا مسعودي

دكتر ليلي ربيعي

دكتر كوروش شهبازي

تأثير برنامه جرأت‌ورزي بر شايستگي باليني،تاب آوري وتصميم گيري باليني پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه

22/04/1398

چكيده

 

 

4

13984

معصومه تركي

دكتر هايده حيدري

دكتر ليلا ربيعي

خانم كبري نوريان

دكتر مرتضي سدهي

دكتر حجت السلام جعفري

مقايسه­ي تأثير دو روش انحراف­فكر و دعا بر شدت درد و اضطراب در بيماران تحت سنگ­شكني برون­اندامي در بخش سنگ­شكني مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني شهركرد

29/4/1398

چكيده

 

 

5

13985

فريبا موسوي

دكتر فاطمه علي اكبري

دكتر ليلي ربيعي

طراحي و ارزشيابي برنامه‌ي ارتقاء دهنده‌ي سلامت بر مبناي مدل پرسيد- پروسيد بر رفتارهاي خودمراقبتي و كيفيت زندگي بيماران تحت‌درمان با همودياليز

30/04/1398

چكيده

 

 

6

13986

سليمه رييسي

دكتر رضا مسعودي

دكتر هايده حيدري

خانم نسرين فروزنده

دكتر مرتضي سدهي

بررسي تأثير برنامه‌ي آرام‌سازي پيشرونده‌ي عضلاني و آرام‌سازي بنسون بر تصميم‌گيري باليني و هوش هيجاني پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه

 

 

31/04/1398

چكيده

 

 

7

13987

محسن موسايي

دكتر شهريار صالحي

دكتر علي حسن پور

 

دكتر ارسلان خالدي فر

 

فاطمه دريس

حسابرسي رعايت استانداردهاي مراقبت‌هاي پرستاري بر اساس استانداردهاي تدوين شده موجود در بيماران تحت آنژيوگرافي عروق كرونر مراجعه‌كننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان‌ هاجر شهركرد

9/6/1398

چكيده

 

 

8

13988

صديقه لله گاني

دكتر رضا مسعودي

دكتر فاطمه علي اكبري

دكتر سليمان خيري

بررسي اثربخشي برنامه توانمندسازي ايمني بيمار با رويكرد تجزيه وتحليل خطاهاي بالقوه بيمارستاني بر فرهنگ ايمني وتعهد حرفه اي در پرستاران بخش هاي ويژه

 

11/06/1398

چكيده

 

 

9

13989

كبري محمدي

آقاي حسينعلي مهرعليان

دكتر شهلا ابوالحسني

دكتر سليمان خيري

فاطمه آقابزرگي

بررسي تأثير برنامه مبتني بر مدل سازگاري روي بر سلامت عمومي و مهارت مقابله‌اي فرزندان افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

16/6/1398

چكيده

 

10

139810

ليلا موسويان

دكتر شهريار صالحي

دكتر كمال صولتي

دكتر علي حسن پور

خانم دريس

تأثير مداخله‌شناختي - رفتاري مبتني بر اصلاح سبك زندگي بر كسر تخليه قلب و فعاليت فيزيكي و سبك زندگي در بيماران پس از عمل جراحي عروق كرونر

17/6/1398

چكيده

 

 

11

139811

زهرا موسويان

دكتر فاطمه علي اكبري

دكتر رضا مسعودي

دكتر سليمان خيري

دكتر رستم‌اسفندياري

بررسي تأثير برنامه خودمراقبتي مبتني بر الگوي اورم بر كيفيت خواب، فعاليت روزانه زندگي و ادم اندام تحتاني در بيماران جراحي باي‌پس عروق كرونري

17/6/1398

چكيده

 

 

12

139812

معصومه محمدپور

آقاي سيد محمدعلي هاشمي­ نيا

 

دكتر شير محمدداودوند

دكتر مرتضي سدهي

دكتر سيد يحيي كاظمي شيخ شباني

دكتر ارسلان‌خالدي‌فر

مقايسه تأثير موسيقي بي كلام و آواي قرآن بر كيفيت خواب و اضطراب بيماران بستري در بخش سي سي يو

23/6/1398

چكيده

 

 

13

139813

سهيلا بني طالبي

دكتر رضا مسعودي

آقاي دكتر شهرام اعتمادي فر

آقاي دكتر سليمان خيري

تأثير اجراي برنامه خود مديريتي بر بار مراقبتي، خودكارآمدي و عزت نفس مراقبين خانوادگي افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

26/6/1398

چكيده

 

 

14

139814

خداكرم رحيمي

دكتر شهريارصالحي تالي

دكتر علي حسن پور

 

دكتر حسين صفي ده نائيني

اثربخشي مداخلات آموزشي مبتني بر مدل مراقبت مشاركتي بر تبعيت از درمان وشاخص‌هاي آزمايشگاهي در بيماران نارسايي مزمن كليه تحت درمان با همودياليز

2/7/1398

چكيده

 

 

15

139815

ژاله كورآوند

دكتر فرشته آيين

دكتر عباس عبادي

دكتر قاسم يادگارفر

بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي نسخه فارسي مقياس تصميم‌گيري باليني در پرستاران (CDMNS)

3/7/1398

چكيده

 

 

16

139816

زهراسعيدي

دكتر رضا مسعودي

دكتر شهلا ابوالحسني

دكتر سليمان خيري

دكتر حسن رجبي

بررسي تاثير مداخله ارگونومي بر فرسودگي شغلي و تاب­آوري پرستاران شاغل در بيمارستان شهداي لردگان

10/7/1398

چكيده

 

 

17

139817

رويا تقي زاده

دكتر فاطمه علي‌اكبري

 

دكتر ليلي ربيعي

 

فاطمه دريس

تاثير برنامه مداخله‌اي مبتني بر الگوي ارتقاء سلامت پندر

 بر روي فعاليت‌هاي روزمره زندگي در بيماران

فلج نخاعي در شهركرد

16/7/1398

چكيده

 

 

18

139818

هاديحاتمي

دكتر علي حسن پور

دكتر شهريار صالحي تالي

دكتر حنيفه گنجي

دكتر مسعود لطفي‌زاده

بررسي تأثير مداخله مبتني بر الگوي بزنف بر كيفيت زندگي و تبعيت از درمان در بيماران مبتلا به سكته قلبي

 

17/7/1398

چكيده

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/03/07
تعداد بازدید: 182
آدرس : شهركرد -رحمتيه -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد - دانشكده پرستاري و مامايي 
دورنگار : 33346714   تلفن : 33335648 -038
-@skums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-